>> Chất bột như bột tán mày nhưng bám và mỏng mềm tự nhiên hơn. Giúp che phủ vào chân tóc, chấm đư" />